มนุษย์ออฟฟิศ ลาออก สิทธิประกันสังคม

(ควรรู้) มนุษย์ออฟฟิศ !! ตกงาน-เลิกจ้าง มีสิทธิ์ได้รับเงินสูงถึง 45,000 บาท

by


Last updated 20 เมษายน 2562

           ช่วงนี้ข่าวการเลิกจ้างงานมีมาเป็นระลอก ๆ ทำให้คนที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนเริ่มหวั่นใจ วันนี้มีข่าว แจ้งสิทธิที่ชาวพนักงานออฟฟิศควรรู้ไว้ 'ตกงาน-เลิกจ้าง มีสิทธิ์ได้รับเงินสูงถึง 45,000 บาท' หากใครมีเพื่อน หรือคนที่รู้จักกำลังเจอปัญหานี้รู้ไว้ แล้วรีบไปเตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อม เดินไปสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านกันได้เลย สิทธินี้มีครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวในระบบที่ส่งประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือนด้วยนะ ! สามารถแชร์ต่อ บอกต่อเพื่อนๆร่วมงานกันด้วย สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ดีๆ แบบนี้

 

มนุษย์ออฟฟิศ !! ตกงาน-เลิกจ้าง มีสิทธิ์ได้รับเงินสูงถึง 45,000 บาท 💸

 

สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้หากถูกเลิกจ้าง หรือจ้างให้ออก 🔥

 

1. ลูกจ้างลาออกหรือถูกบังคับให้ลาออก

ลูกจ้างจะได้รับเงินก้อนนี้เพียงแค่ 13,500 บาทเท่านั้น (ประกันสังคมจ่าย 30%ของเงินเดือนแต่ไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน)

2. ลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกโดยไม่มีเหตุ

ลูกจ้างจะได้สิทธิรับเงินก้อนนี้สูงสุดถึง 45,000 บาท (ประกันสังคมจ่าย 50%ของเงินเดือนแต่ไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน)

หลักฐานประกอบ 📰

 • บัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สมุดบัญชีเงินฝาก
 • หนังสือเลิกจ้าง (ถ้ามี)

***ข้อสำคัญ ต้องยื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน หากไปช้าจะถูกตัดสิทธิ์***

 

กรณีว่างงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 📰

 

1. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

2. มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต >> กรมการจัดหางาน ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน

4. ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต >> กรมการจัดหางาน ของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

5. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้

6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

7. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้

 

 • ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
 • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
 • ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
 • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 •  ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

 

สิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน 💸

 

1. กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 • ตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

 

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 • ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

 

3. ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือ สิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

 

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน 📰

 

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน(สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้           

3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

4. หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร

ดังนี้          

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)          
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)           
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)          
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)           
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)           
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)          
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)           
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)           
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย          
 • ธนาคารออมสิน         
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

 

สถานที่ยื่นเรื่อง 🏬

 

1. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (เว็บไซต์ www.empui.doc.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง และรายงานตัวตามกำหนดนัด เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน 

2. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. 

 

หมายเหตุ*

ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 2 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

 

ช่องทางติดต่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 📞

 

0