รูปภาพ

ทำพาสปอร์ต ทำที่ไหน เร็วสุด เอกสารทำ Passport พร้อมสถานที่!

by


Last updated 29 พฤศจิกายน 2562

        ทําพาสปอร์ต ที่ไหน 🏛️ ใช้หลักฐาน เอกสาร อะไรบ้าง ค่าทําหนังสือเดินทางเท่าไหร่ หาคำตอบเหล่านี้ได้ที่นี่! วิธีทำ Passport (พาสปอร์ต) 📚 สำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 🎌 วันนี้มาสายให้ความรู้ไปอี๊กกก โดยเรารวบรวมขั้นตอนต่างๆไว้ให้แล้ว ทั้ง เอกสารทำพาสปอร์ต สถานที่ทำพาสปอร์ต ราคาค่าทำ แถมประเทศพกแค่ passport ไม่ต้องขอวีซ่า

 

เอกสาร ทําพาสปอร์ต ทําหนังสือเดินทาง ที่ไหนดี

 

         Passport (พาสปอร์ต) หรือเรียกอีกอย่างว่า หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญทางราชการ ใช้สำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยในพาสปอร์ตจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆของเราเบื้องต้นเอาไว้ เช่น ชื่อสกุลผู้เดินทาง ลายเซ็น รูปถ่าย สัญชาติ เป็นต้น และพาสปอร์ตมักใช้ร่วมกับ Visa (วีซ่า) เอกสารสำคัญทางราชการที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ถ้าบุคคลใดต้องการเดินทางไปต่างประเทศจำเป็นต้องทําพาสปอร์ตก่อนเป็นอย่างแรก วันนี้มาสายให้ความรู้ไปอี๊กกก โดยเรารวบรวมขั้นตอนต่างๆไว้ให้แล้ว ทั้ง เอกสารทำพาสปอร์ต สถานที่  ทำพาสปอร์ต ราคาค่าทำ แถมประเทศพกแค่ passport ไม่ต้องขอวีซ่า มาฝากทุกคนกันด้วย

 

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั้นมีประเภทของแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของการใช้งาน แต่ละบุคคล สำหรับหนังสือเดินทางแต่ละประเถทจะมีรายละเอียดอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือทำได้ที่ไหนบ้างนั้น ตามมาดูพร้อมๆกันได้เลยยยย

🔴 ประเภทของหนังสือเดินทาง (Passport) 🔴

 

ประเภทของหนังสือเดินทาง

 

🔸หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic)

หนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น “ตัวเล่มสีแดงสด”

 

🔸หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)

หนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ สำหรับเดินทางไปราชการเท่านั้น “ตัวเล่มสีน้ำเงิน”

 

🔸หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis)

หนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ “ตัวเล่มสีน้ำตาล”

 

🔸หนังสือเดินทาง (Passport)

หนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และพนักงานของรัฐก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศแบบส่วนตัว เช่น เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น “ตัวเล่มสีเลือดหมู”

 

🔴 เอกสาร ทำพาสปอร์ต ที่ต้องเตรียมให้พร้อม 🔴

 

  • 👉 สำหรับบุคคลบรรลุนิติภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป 

 

🔹 บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

 

🔹กรณีที่เคยมีการเปลี่ยน ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

 

🔹สำหรับการทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1000 บาท

 

  • 👉 สำหรับผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 

 

🔹บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย

 

🔹หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา เพื่อให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง)

 

🔹เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาล (กรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา) เป็นต้น

 

  • 👉 สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี 

 

🔹สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ

 

🔹บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

 

🔹ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

 

🔹หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา  ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต (ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ในวันทำ Passport)

 

🔹เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น

 

🔹ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย

 

🔴 ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง 🔴

 

🔸รับบัตรคิว

 

🔸ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

 

🔸วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือ นิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวา ด้วยเครื่องสแกนเนอร์และถ่ายรูปใบหน้า

 

🔸แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (ค่าส่ง 40 บาท)

 

🔸ชำระค่าธรรมเนียม 1000 บาท (พร้อมด้วยค่าส่งไปรษณีย์ หากต้องการให้จัดส่ง)

 

🔸รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่

 

🔴 กี่วันถึงจะได้รับหนังสือเดินทาง (ขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่ไปทำ และวิธีการรับ) 🔴

 

🔹กรมการกงสุล

สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการ หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ (ไม่นับวันยื่นคำร้อง)

 

🔹สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา)

สามารถรับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ (ไม่นับวันยื่นคำร้อง)

 

🔹สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง)

จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

 

🔹สำหรับผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ควรมารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ (หากไม่สามารถไปรับเล่มเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ หรือจะให้จัดส่งทางไปรณีย์ก็ได้)

 

🔴 วิธีการลงทะเบียน ทําพาสปอร์ต ล่วงหน้า 🔴

 

🔸การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น

 

🔸สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง

 

🔸สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

🔸ต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก

 

🔸กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3. จะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน

 

🔸ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเองและเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น

 

🔸เตรียมเอกสาร - หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร - หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทางจะขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน

 

🔸เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

 

🔸โดยเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บนี้ https://www.passport.in.th/

 

🔴 ทําพาสปอร์ตแบบเร่งด่วน (ทำได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น) 🔴

 

🔹รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 12.00 น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.) ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 - 14.30 น. มีค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน 3000 บาท

 

🔹รับเล่มในวันทำการถัดไป

รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชั่วโมง นับจากชำระเงิน) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 2000 บาท

 

🔹หมายเหตุ🔹 หนังสือเดินทางเล่มด่วน จำกัด โควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น *และไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 - 5728442 (24 ชม.)

 

🔴 ทําพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง 🔴

 

🏤กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (07.30 - 15.30 น.)

ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

โทรศัพท์: 02 - 2035000 กด 1

Call center: 02 - 5728442

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 15.30 น.)

ที่อยู่: ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E

โทรศัพท์: 02 - 1363800, 02 - 1363802, 093 - 0105246

โทรสาร: 02 - 1363801

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 15.30 น.)

ที่อยู่: สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์: 02 - 0248896, 093 - 0105247  

โทรสาร: 02 - 0248897

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 15.30 น.)

ที่อยู่: อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                  

โทรศัพท์: 02 - 4223431  

โทรสาร: 02 - 4223432

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 15.30 น.)

ที่อยู่: ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510                                    โทรศัพท์: 02 - 0248362 ต่อ 63, 02 - 0248365   

โทรสาร: 02 - 0248361

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์: 053 - 8915356  

โทรสาร: 053 - 891534

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.หลังใหม่)

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์: 053 - 175375

โทรสาร: 053 -175374

   

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055 - 258173, 055 - 258155, 055 - 258131

โทรสาร: 055 - 258117

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์: 056 - 233453, 056 - 233454  

โทรสาร: 056 - 233452

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี   

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 042 - 212827, 042 - 212318

โทรสาร: 042 - 222810

    

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (0.:30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043 - 242707, 043 - 242655

โทรสาร: 043 - 243441

   

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 045 - 3445812

โทรสาร: 045 - 344646

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 044 - 243132, 044 - 243124

โทรสาร: 044 - 243133

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์: 039 - 3017069

โทรสาร: 039 - 301707

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์: 077 - 274940, 077 - 2749423  

โทรสาร: 077 - 274941

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์: 076 - 222080, 076 - 222081, 076 - 222083

โทรสาร: 076 - 222082

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่:  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์: 074 - 3265081 ต่อ 0  

โทรสาร: 074 - 326511

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 15.30 น.)

ที่อยู่: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์: 073 - 274526, 073 - 274036, 073 - 274037

โทรสาร: 073 - 274527

 

🏤สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่: ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9

หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์: 038 - 422438

โทรสาร: 038 - 422437

 

🏤 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

ที่อยู่: อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.

โทรศัพท์: 02 - 2459439, 02 - 2451042

โทรสาร: 02 - 2459438

 

🏤 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่อยู่: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)

ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 02 - 2035000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017

 

🔴  ช่วงเวลาที่ควรเลี่ยง (คนเยอะ) 🔴

 

🔸วันจันทร์: 09.30 - 13.00 น.

🔸วันอังคาร: 10.00 - 11.30 น.

🔸วันพุธ: 10.00 - 11.00 น.

🔸วันพฤหัส: 11.00 - 13.00 น.

🔸วันศุกร์: 10.00 - 12.00 น.

 

🔴 พาสปอร์ตสูญหาย ต้องทำอย่างไร 🔴

 

          👉 หายภายในประเทศ

🔹หากจำเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายได้ หรือ มีเอกสารที่ได้สำเนาไว้ ให้ติดต่อแจ้งความต่อตำรวจและนำใบแจ้งความจากตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่

🔹หากจำเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายไม่ได้ ต้องติดต่อกับกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพื่อค้นหาประวัติเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมก่อน

🔹จากนั้นจึงค่อยติดต่อแจ้งความต่อตำรวจ และนำใบแจ้งความจากตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่

          👉 หายในต่างประเทศ

🔹ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

🔹หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

 

🔴 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 🔴

 

🔸ประเทศพม่า (Myanmar) : ท่องเที่ยวได้ 14 วัน

 

Myanmar

 

🔸ประเทศบรูไน (Brunei) : ท่องเที่ยวได้ 14 วัน

 

บรูไน

 

🔸ประเทศบาห์เรน (Bahrain) : ท่องเที่ยวได้ 14 วัน

 

Bahrain

 

🔸ประเทศกัมพูชา (Cambodia) : ท่องเที่ยวได้ 14 วัน

 

ท่องเที่ยวได้ 14 วัน

 

🔸ประเทศญี่ปุ่น (Japan) : ท่องเที่ยวได้ 15 วัน

 

Japan

 

🔸ประเทศลาว (Laos) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Laos

 

🔸ประเทศไต้หวัน (Taiwan) : ท่องเที่ยวได้ 14 วัน *เฉพาะ 1 สค 61 - 31 กค 62

 

Taiwan

 

🔸ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Malaysia

 

🔸ประเทศเวียดนาม (Vietnam) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Vietnam

 

🔸ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Philippines

 

🔸ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Singapore

 

🔸ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) : ท่องเที่ยวได้ 90 วัน

 

South Korea

 

🔸ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Indonesia

 

🔸เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Hong Kong

 

🔸เขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Macao

 

🔸ประเทศแอฟริกาใต้ (Republic of South Africa) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Republic of South Africa

 

🔸ประเทศเซเชลส์ (Seychelles) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Seychelles

 

🔸ประเทศมองโกเลีย (Mongolia) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Mongolia

 

🔸ประเทศรัสเซีย (Russia) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Russia

 

🔸ประเทศมัลดีฟส์ (Maldives) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Maldives

 

🔸ประเทศกาตาร์ (Qatar) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Qatar

 

🔸ประเทศตุรกี (Turkey) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

Turkey

 

🔸ประเทศอาร์เจนตินา (Argentina) : ท่องเที่ยวได้ 90 วัน

 

Argentina

 

🔸ประเทศชิลี (Republic of Chile) : ท่องเที่ยวได้ 90 วัน

 

Republic of Chile

 

🔸ประเทศวานูอาตู (Vanuatu) : ท่องเที่ยวได้ 90 วัน

 

Vanuatu

 

🔸ประเทศบราซิล (Brazil) : ท่องเที่ยวได้ 90 วัน

 

Brazil

 

🔸ประเทศเปรู (Peru) : ท่องเที่ยวได้ 90 วัน

 

Peru

 

🔸ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) : ท่องเที่ยวได้ 90 วัน

 

Ecuador

 

🔸ประเทศปานามา (Panama) : ท่องเที่ยวได้ 180 วัน

 

Panama

 

🔸ประเทศจอร์เจีย (Georgia) : ท่องเที่ยวได้ 365 วัน

 

Georgia

 

🔸มณฑลไห่หนาน (Hainan) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

        Georgia

 

🔸คาซัคสถาน (Kazakhstan) : ท่องเที่ยวได้ 30 วัน

 

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

 

                เป็นยังไงกันบ้างสำหรับขั้นตอน การเตรียมเอกสาร ทําพาสปอร์ต พร้อมสถานที่ ข้อมูลสำคัญเน้นๆ คัดมาเนื้อๆ ตอบทุกปัญหาเรื่อง Passport คราวนี้แวะทําพาสปอร์ตเสร็จก็ต่อด้วย จองตั๋วเครื่องบินพักเที่ยวกันยาวๆ ย้ำอีกทีว่าก่อนไปทำควรเผื่อเวลาล่วงหน้าสัก 3 - 4 ชั่วโมงนะคะ หรือใครสงสัยอะไรอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเป็นพิเศษ ก็ต่อสายหากรมการกงสุลที่ 02 - 5728442 หรือเข้า http://www.consular.go.th กระทรวงการต่างประเทศได้เลย 🤩🌍✈

0