พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

(รวม) 13 พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

by


Last updated 2 พฤษภาคม 2562

            รวม 'พระราชกรณียกิจ' สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย มายาวนาน 👑

 

(รวม) 13 พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

🙏 พระราชกรณียกิจ : ด้านทหาร

 

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

ทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ คือ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราด ด้วย ซึ้งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย แต่ก็ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชกำลัง

 

🙏 พระราชกรณียกิจ : ด้านสังคมสงเคราะห์

 

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

ทรงพระกรุณาห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อย โอกาสและขาดแคลน ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพฯหลายแห่งมาโดยตลอด

 

🙏 พระราชกรณียกิจ : ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

 

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสม่ำเสมอ พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

 

🙏 พระราชกรณียกิจ : ด้านการต่างประเทศ

 

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

ทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปีๆ ละหลายครั้ง เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์ และในส่วนของพระองค์เอง

 

🙏 พระราชกรณียกิจ : ด้านการศึกษา

 

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

ทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 โรงเรียน และด้วยน้ำพระหฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และในด้านอุดมศึกษา พระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีละเป็นจำนวนมากทุกปี

 

🙏 พระราชกรณียกิจ : ด้านเกษตรกรรม

 

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

พระราชทาน ที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแห หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบน พื้นที่สูง และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประจำ

 

🙏 พระราชกรณียกิจ : ด้านการพระศาสนา

 

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2509 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนา และทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอ

 

🙏 พระราชกรณียกิจ : ด้านการกีฬา

 

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

 

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ทำให้นักกีฬามีขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน และการพระราชทานไฟพระฤกษ์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และที่สำคัญทรงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom” และ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom” และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

0