รูปภาพ

(สรุปรวม) รายการลดหย่อบภาษี 2562

by


Last updated 28 ตุลาคม 2562

                (สรุปรวม) รายการลดหย่อบภาษี 2562 !! ก่อนจะหมดปี 2562 นี้ ใครมีรายได้ อย่าลืมคำนวณเพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะ มาดูว่าต้องจ่ายภาษีเท่าไร? มีตัวช่วยไหนให้ลดหย่อนภาษีกันได้บ้าง 💸💸💸

 

(สรุปรวม) รายการลดหย่อบภาษี 2562

 

💸 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว 💸

 

รายการลดหย่อบภาษี 2562

 

 1. ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท
 2. ค่าลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 60,000 บาท
 3. ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนบุตร)
 4. ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร หักตามจริง สูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท
 5. ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป 30,000 บาทต่อคน
  * หากเราคลอดบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปในปี 2562 จะสามารถหักค่าลดหย่อนได้ 120,000 บาท (ค่าลดหย่อนบุตร 30,000 บาท + ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป 30,000 บาท + ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร 60,000 บาท)
 6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา(ตัวเอง) และบิดา-มารดาคู่สมรส ได้คนละ 30,000 บาท มากสุด 4 คน ไม่เกิน 120,000 บาท
  - บิดา-มารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท
 7. ค่าอุปการะคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 60,000 บาทต่อคน

  * หากผู้พิการเป็นบิดา-มารดา-บุตร-คู่สมรสของผู้มีเงินได้ ก็สามารถใช้สิทธิควบคู่กันได้เลย เช่น บิดาอายุเกิน 60 ปี เป็นผู้พิการ ไม่มีรายได้ เราสามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุด (30,000+60,000 บาท) เท่ากับ 90,000 บาท

  * หรือหากคู่สมรสเป็นผู้พิการและไม่มีรายได้ ก็สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุด 120,000 บาท (ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 + ค่าลดหย่อนอุปการะผู้พิการ 60,000)

 

💸 ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน 💸

 

รายการลดหย่อบภาษี 2562

 

1. ประกันสังคม ลดหย่อนตามจริง ไม่เกิน 9,000 บาท
2. ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต
- ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- หากคู่สมรสมีประกันชีวิตและไม่มีรายได้ ก็สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายไปมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท
* เงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต หักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่ฝากเงินจริง แต่รวมกับเงินที่ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
3. เบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง
ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
4. เบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารด
- ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
เงื่อนไข
• บิดา-มารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป
• ลูกสามารถใช้สิทธิได้หลายคน โดยหารเฉลี่ยกัน เช่น ลูก 2 คน ร่วมกันซื้อประกันสุขภาพให้บิดา จำนวน 15,000 บาท ดังนั้นลูกแต่ละคนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพบิดาไปลดหย่อนภาษีได้คนละ 7,500 บาท

 

💸 ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินออม และการลงทุน💸

 

รายการลดหย่อบภาษี 2562

 

1. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) / กองทุนครูโรงเรียนเอกชน
- หักลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
2. ประกันชีวิตบำนาญ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
3. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 13,200 บาท

(1)+(2)+(3) รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

4. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
* ปี 2562 จะเป็นปีสุดท้ายที่สามารถนำเงินลงทุนใน LTF มายื่นหักลดหย่อนภาษีได้

 

💸 ค่าลดหย่อนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 💸

 

รายการลดหย่อบภาษี 2562

 

1. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย
- ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
2. ซื้อบ้านหลังแรก ปี 2562
- ไม่เกิน 200,000 บาท
เช่น หากเราซื้อบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ทันที 200,000 บาท
* สำหรับการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

 

💸 ค่าลดหย่อนกลุ่มบริจาค 💸

 

รายการลดหย่อบภาษี 2562

เงินบริจาคที่ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

- หากบริจาคเงินให้สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 3,000 บาท ก็จะสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า คือ 6,000 บาท

 

💸 ค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ 💸

 

รายการลดหย่อบภาษี 2562

 

1. ช้อปช่วยชาติ (ช่วงต้นปี 2562)
- ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
- สำหรับการซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1-16 มกราคม 2562
- ต้องเป็นการซื้อสินค้า 3 ประเภท คือ ยางรถยนต์ (มีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และคูปอง กยท.), หนังสือ (จากร้านที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ E-Book ที่ออกใบเสร็จรับเงินได้) และสินค้าโอทอป จากร้านค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

2. ซื้อหนังสือ
- รวมกับการซื้อหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติ 2561 ในช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

3. ซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา
- ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
- ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

4. ซื้อสินค้าโอทอป (OTOP)
- ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
- ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

5. ท่องเที่ยวไทย
- ท่องเที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท
- ท่องเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 20,000 บาท
- รวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 20,000 บาท
- ต้องเดินทางท่องเที่ยววันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

6. ค่าซ่อมแซมบ้าน/รถที่ประสบภัยจากพายุปาบึก
- ค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคาร หรือห้องชุด ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมรถ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- เป็นผู้ประสบเหตุอุทกภัยจากพายุปาบึก ที่เกิดขึ้นช่วงวันที่ 3-7 มกราคม 2562
- ต้องมีการใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

7. ค่าซ่อมแซมบ้าน-รถที่ประสบภัยน้ำท่วม 32 จังหวัด
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรถ หรืออุปกรณ์ ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมบ้าน บ้านเช่า ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท กรณีที่เจ้าของบ้านมีบ้านหลายหลังให้นำบิลมารวมกันและขอลดหย่อนภาษีในครั้งเดียว
- สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 32 จังหวัด ในพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยพิบัติจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
- ต้องมีการใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2562

0