รูปภาพ

(เรียนฟรีกับจุฬาฯ !) รวม 19 คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC

by


Last updated 2 กรกฎาคม 2562

                    ไม่มีใครแก่เกินเรียน ! 📖 เริ่มทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลามาเรียน แต่ใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม อย่าไปคิดเยอ รู้ยัง ! จุฬาเปิด 19 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี CHULA MOOC มีหลายวิชาให้เลือกได้ตามความชอบ ในปัจจุบันคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มีหลายสถาบันที่เปิดสอน เรียนได้ทุกที่ แค่มีอินเตอร์เน็ต 💻 

 

(เรียนฟรีกับจุฬาฯ !) รวม 19 คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC

 

Intro To Startup 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 Intro to Startup

💬 วิชานี้ จะแนะนำวิธีการสร้าง Startups
- สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ Startups
- Startups
- การจะ Startups ต้องทำอย่างไรบ้าง
- วิธีการระดมทุน

👉 เหมาะสำหรับท่านที่สนใจทำ Startups และผู้สนใจทั่วไป

 

พื้นฐาน Excel 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 Course พื้นฐาน Excel

💬 เรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานของ Excel เช่น 
- การนับจำนวนข้อมูล โดย COUNTIF
- วิธีลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
- การสร้างกราฟด้วย Excel
- สร้าง Presentation ด้วย Excel

👉 เหมาะกับคนที่จะเริ่มทำงานในองค์กร หรือจะเริ่มใช้ Excel ในการทำงาน

 

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว


👉 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการออกกำลังกายนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

 

Excel ขั้น Advanced (VLOOKUB,Pivod Table) 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 Excel ขั้น Advanced (VLOOKUP, Pivot Table)


💬 วิชานี้ จะกล่าวถึงฟังก์ชั่น Excel สองฟังก์ชั่นที่สำคัญ ได้แก่
1. VLOOKUP (Vertical Lookup) ซึ่งช่วยในการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล เช่น การหาราคาสินค้าโดยใช้ชื่อสินค้า
2. Pivot Table ตารางสรุปข้อมูล เช่น สรุปประเภทสินค้าของลิสท์สินค้าทั้งหมดจากตาราง Excel
ทำให้จัดระเบียบ ตลอดจนค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

การตลาดบริการ (Service Marketing) 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 การตลาดบริการ (Service Marketing)


💬 การบริการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ
วิชานี้ เกี่ยวกับ 
1. ทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
2. เครื่องมือวิเคราะห์ GAP Analysis เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้มองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
3. กรณีศึกษาของธุรกิจบริการที่น่าสนใจ อาทิ ร้าน MK การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรมเทคนิคการลดต้นทุน 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม เทคนิคการลดต้นทุน


💬 เรียนรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ต้นทุนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กร
เนื้อหาวิชามีดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างต้นทุนองค์กร
2. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
3. การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Management)
4. การวิเคราะห์กิจกรรมใดที่เพิ่มหรือไม่เพิ่มคุณค่า และวิธีบริหารจัดการ

 

นำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Powerpoint 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 นำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Powerpoint


💬 เรียนเทคนิคการใช้ Powerpoint ที่สำคัญในการนำเสนองานต่าง ๆ อาทิ
- การสร้างสไลด์จากข้อมูลใน Excel
- การใส่ Logo ทุกหน้าสไลด์
- การ crop ภาพให้อยู่ในรูปทรงต่าง ๆ 
- การใช้ Pictograph

 

กลยุทธ์นวัตกรรมการสร้างธุรกิจใหม่ 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 กลยุทธ์นวัตกรรม & การสร้างธุรกิจใหม่


💬 สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบวิธี ...
1. คิดนอกกรอบ 
2. คิดไอเดียสินค้าใหม่ ๆ ที่แตกต่าง 
3. สร้างสินค้าใหม่ 
4. เรียนรู้โมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ท่านจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาจากทั่วโลกที่สร้างสรรค์ สร้างความแตกต่าง และสร้างรายได้

 

Heartful Marketing 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 Heartful Marketing


💬 การตลาดที่มีหัวใจ...บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น 
แนะนำแนวคิดวิธีการทำการตลาดแบบยั่งยืนที่ทำให้ทั้งลูกค้า และตัวนักการตลาด ตลอดจนผู้ประกอบการเองมีความสุข
1. Heartful Marketing ต่างกับการตลาดทั่วไปอย่างไร?
2. ขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำการตลาดที่มีหัวใจ
3. กรณีศึกษา ทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและไทย

 

ฝ่าคลื่นธุรกิจพิชิตเป้าหมาย (Risk Management) 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 ฝ่าคลื่นธุรกิจพิชิตเป้าหมาย (Risk Management)


💬 ทำความเข้าใจ "ความเสี่ยง" ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
เพื่อหาวิธีป้องกันปัญหา หรือพลิกความเสี่ยงนั้นให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ 
ในวิชานี้ ท่านจะได้เรียนต้้งแต่ความหมายของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรับมือกับความเสี่ยงได้
1. ความเสี่ยงธุรกิจ คิดใหม่ ... ความเสี่ยงคืออะไร? 
2. การจัดการความเสี่ยง
3. การระบุความเสี่ยง 
4. การจัดลำดับความเสี่ยง
5. การจัดโครงสร้างและปรับวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ได

 

คิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 คิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ


💬 สำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด และเครื่องมือในการคิดเชิงระบบ
👉 แนวคิด System Thinking นี้ จะช่วยในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มแก้อย่างไร หรือปัญหาที่ยิ่งแก้ยิ่งเกิดซ้ำและลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อย ๆ

 

ตรวจสุขภาพกิจการ ผ่านงบการเงิน 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน (Business Analysis through Financial Statements )


💬 วิชานี้เปรียบได้กับการตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกปี ทุกท่านต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี 
บริษัทก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการหมั่นตรวจสอบสุขภาพว่ยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ งบการเงิน เปรียบได้กับแฟ้มประวัติ ซึ่งจะบันทึกสุขภาพการเงินขององค์กร

👉 วิชานี้จะแนะนำให้ท่านเข้าใจประเภทของงบการเงิน และวิธีตรวจสุขภาพทางการเงินขององค์กรเบื้องต้นอย่างง่าย ๆ 
เหมาะสำหรับท่านที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางบัญชีมาก่อน

 

การเงินฉบับย่อสำหรับ SME 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 การเงินฉบับย่อสำหรับ SME (Essential Finance for SMEs)


💬 SMEs จะมีวิธีการบริหารเงินทุนตนเองอย่างไรให้มีกำไรได้ ? 
พบกับวิชาการเงินที่ไม่เน้นคำนวณ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางการเงินมาก่อน 
เข้าใจปัญหาทางการเงิน 3 ประการที่ SMEs มักพบเจอ ได้แก่

  • เงินจม 
  • เงินช้า 
  • เงินงง

👉 พร้อมเรียนรู้วิธีคิดแบบนักการเงินง่าย ๆ เพื่อสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน

 

การหาโอกาสทางธุรกิจจากอภิมหาข้อมูล 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 การหาโอกาสทางธุรกิจจากอภิมหาข้อมูล (Sensing Opportunity from Big Data)


💬 ทำความเข้าใจง่าย ๆ ว่า Big Data คืออะไร

  • Big Data, Data mining คืออะไร
  • ตัวอย่างบริษัทที่ใช้ Big Data เช่น Netflix
  • การทำ Cluster Analysis ด้วยโปรแกรม SPSS
  • ตัวอย่างการประยุกต์ข้อมูลที่วิเคราะห์ เข้ากับธุรกิจ เช่น ธุรกิจกู้ยืมเงิน ธุรกิจค้าปลีก

👉 เหมาะกับท่านที่ยังไมเคยมีพื้นฐาน ฺBig Data

 

DATA Visualization 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 Data Visualization


💬 Data Visualization คือ การแสดงข้อมูลเป็นภาพ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจง่ายขึ้น
วิชานี้ จะแนะนำตั้งแต่ความสำคัญของ Data Visualization ตลอดจนการนำแสดงข้อมูลที่ดี และการใช้ Data เพื่อทำ Storytelling

 

เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา


💬 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหาและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ในด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

ภาษารัสเซียเบื้องต้น 📚

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 ภาษารัสเซียเบื้องต้น


💬 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด และอ่านภาษารัสเซียขั้นพื้นฐาน รู้ไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับเอกพจน์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ศัพท์สำนวนต่าง ๆ ของการสนทนาภาษารัสเซียเบื้องต้นวงศัพท์ประมาณ 700 คำ

 

Survival Thai 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 Survival Thai


💬 Course Purpose
1. To instruct knowledges about Thai language and culture to Thai and foreign learners.
2. To develop learners’ Thai communication skills for daily life.

 

หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 📚

 

เรียนออนไลน์ฟรีกับจุฬา

 

 หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป


💬 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตแพทย์ที่ผ่านรายวิชานี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
2. นิสิตแพทย์ที่ผ่านรายวิชานี้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับหัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริงได้
3. นิสิตแพทย์เวชปฏิบัติและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา
👉 คำเตือน
หัตถการในรายวิชานี้ต้องทำโดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เท่านั้น !!

 

                     อู้หู้ว แต่ละวิชาน่าเรียนทั้งนั้นเลยย😍 หากใครอยากรู้ว่าแต่ละวิชาเรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนแบบไหน หรือสนใจวิชาต่างๆก็รีบลงทะเบียนน้า เพราะถ้าลงทะเบียนช้าระวังจะเต็มนะจ้ะ

2