THE MALL GROUP

ติดตาม

ห้างสรรพสินค้า
ส่งข้อความ

โปรโมชั่น

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

THE MALL GROUP

ห้างสรรพสินค้า

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0
บันทึก

บัตรกำนัล The Mall Group

1 มิ.ย. 62 -31 ธ.ค. 62

รายละเอียด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท แลกคะแนน GSB Reward Point ขั้นต่ำ 10,500 คะแนน รับบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

รับบัตรกำนัล 1000 บาท

ข้อกำหนดเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
 2. บัตรกำนัล The Mall Group มูลค่า 1,000 บาท แลกคะแนนขั้นต่ำ 10,500 คะแนน เพิ่มได้ทุก 10,500 คะแนน
 3. บัตรกำนัลจะจัดส่งถึงผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ถือบัตรโดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความประสงค์
 4. ณ วันที่แจ้งความประสงค์และบัตรกำนัล ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิก
 5. ผู้ถือบัตร ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ
 6. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 8. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามบริษัทบัตรกำนัลกำหนด
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาสไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า และกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด
อ่านทั้งหมด

บัตรเครดิตออมสิน รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

1 มิ.ย. 62 -31 ธ.ค. 62

รายละเอียด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ขั้นต่ำ 5,500 คะแนน รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

รับบัตรกำนัล 500 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
 2. บัตรกำนัล The mall Group มูลค่า 500 บาท และขั้นต่ำ 5,500 คะแนนเพิ่มได้ทุก 5,500 คะแนน
 3. บัตรกำนัลจะจัดส่งถึงผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันแจ้งความประสงค์
 4. ณ ที่แจ้งความประสงค์และบัตรกำนัล ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิก
 5. ผู้ถือบัตรไม่ผิดชำระ และต้องมีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ
 6. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสดหรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าโครงการข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 8. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทบัตรกำนัลกำหนด
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด
อ่านทั้งหมด