แฟชั่น
ส่งข้อความ

โปรโมชั่น

บัตรเครดิตเคทีซี

FN Outlet

แฟชั่น

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0
บันทึก

แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% ทุกวัน ที่ FN Outlet

1 ม.ค. 62 -31 ธ.ค. 62

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
และอีก
55 บัตร

เพิ่มเติม

รายละเอียด

เที่ยวสนุก ช้อปสุดคุ้มตลอดทั้งปี ที่ FN Outlet ทุกสาขา

fn

แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% ทุกวัน

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ และแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดช้อปต่อเซลส์สลิป

สาขาที่ร่วมรายการ

 1. FN Outlet สาขาเพชรบุรี
 2. FN Outlet สาขากาญจนบุรี
 3. FN Outlet สาขาพัทยา
 4. FN Outlet สาขาปากช่อง
 5. FN Outlet สาขาสิงห์บุรี
 6. FN Outlet สาขาหัวหิน
 7. FN Outlet สาขาศรีราชา
 8. FN Outlet สาขาอยุธยา
 9. FN Outlet สาขาหาดใหญ่
 10. FN Outlet สาขาฉะเชิงเทรา
 11. FN Outlet สาขาระยอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ FN Factory Outlet ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. คะแนนสะสมไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ หากมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่เป็นเศษสตางค์ สงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทในการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ
 5. การแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้นไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดเพิ่ม สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มเท่านั้น
 6. ส่วนลดเพิ่มที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 8. การแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทผ่อนชำระและการซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
อ่านทั้งหมด

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ทุกชิ้น ที่ FN Outlet ทุกสาขา

1 ม.ค. 62 -31 ธ.ค. 62

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
และอีก
59 บัตร

เพิ่มเติม

รายละเอียด

เที่ยวสนุก ช้อปสุดคุ้ม แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ทุกชิ้น ที่ FN Outlet ทุกสาขา กับบัตรเครดิต KTC

แบ่งชำระ KTC Flexi 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเครดิตฯ ครบ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป หรือแบ่งชำระ KTC Flexi 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเครดิตฯ ครบ 10,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

แบ่งชำระ KTC Flexi 0% นาน 6 เดือน

สาขาที่ร่วมรายการ

 1. สาขาเพชรบุรี
 2. สาขากาญจนบุรี
 3. สาขาพัทยา
 4. สาขาปากช่อง
 5. สาขาสิงห์บุรี
 6. สาขาหัวหิน
 7. สาขาศรีราชา
 8. สาขาอยุธยา
 9. สาขาหาดใหญ่
 10. สาขาฉะเชิงเทรา
 11. สาขาระยอง

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ FN Factory Outlet ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
อ่านทั้งหมด