frank

ติดตาม

สุขภาพ
ส่งข้อความ

โปรโมชั่น

บัตรเครดิตเคทีซี

frank

สุขภาพ

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0
บันทึก

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์สบายๆ 0% นาน 10 เดือน

1 ก.ค. 62 -31 ธ.ค. 62

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
และอีก
60 บัตร

เพิ่มเติม

รายละเอียด

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์สบายๆ 0% นาน 10 เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ frank.co.th

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์สบายๆ 0% นาน 10 เดือน

เมื่อซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2 หรือ 2+ ด้วยบัตรเครดิต KTC กับ Frank Insurance Broker ผ่านช่องทางที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

รับทันที ส่วนลด 5% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ พร้อมผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 10 เดือน (*เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป)

สนใจซื้อหรือสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ Frank โทร 02 106 5801 หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ http://bit.ly/31HQdnd โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCFR5”

หมายเหตุ

  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดและสิทธิการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ เฉพาะรายการที่ซื้อผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
  2. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขโครงการประกันรถยนต์ออนไลน์ ผ่อนชำระสบายๆ 0% สูงสุด 10 เดือน จาก Frank

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1,2,2+ กับ บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“Frank”) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น

2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

3. สมาชิกที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1,2,2+ กับ Frank ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดภายในระยะเวลารายการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

• รับส่วนลด 5% ของค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 106 5801 หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ http://bit.ly/31HQdnd โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCFR5”

• รับสิทธิผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นานสูงสุด10 เดือน เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02 106 5801 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ http://bit.ly/31HQdnd

4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE / KTC Mobile / KTC Online, ยอดเบิกถอนเงินสด, ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ REFUND ทุกประเภท มาคำนวณในการมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้

5. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการเท่านั้น

6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิกเพิกถอนหรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

9. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ Frank กำหนด สมาชิกควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ รายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันเป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย สอบถามรายละเอียดประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมที่ Frank โทร. 02 106 5801

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance

อ่านทั้งหมด