Doi Kham

ติดตาม

อาหาร
ส่งข้อความ

โปรโมชั่น

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

Doi Kham

อาหาร

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0
บันทึก

ช้อปคุ้ม ได้เงินคืน กับบัตรเครดิต SCB

1 มิ.ย. 62 -30 เม.ย. 63

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รายละเอียด

ช้อปคุ้ม ได้เงินคืน กับบัตรเครดิต SCB สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านดอยคำ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกประเภทยกเว้นบัตร SCB Family Plus, บัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชําระค่าสินค้าแบบ เต็มจํานวน ที่ร้านดอยคํา ยกเว้นสาขาที่ไม่ร่วมรายการ” ผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยใช้คะแนนสะสม SCB Reward เท่ายอดซื้อ เพื่อแลกรับเงินคืน 10% ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 30 เมษายน 2563
  2. รายการผ่อนชําระ SCB ดีจัง ร้านค้าเช่า รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  3. จํากัดสิทธิการแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดได้สูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน (ทุก ประเภทบัตรรวมกัน) เดือน
  4. เครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดการใช้จ่าย (Statement) ภายใน 5 วันทําการ หลังทํารายการ
  5. หากยอดซื้อเป็นทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดทศนิยมลงเหลือเพียงจํานวนเต็ม
  6. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระเงินตามข้อกําหนดของธนาคาร และไม่ เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนสะสมได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
  7. คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นส่วนลดแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  8. สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสม ล่วงหน้า (Point Advance)
  9. ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันทําการ ก่อนดําเนินการ เว้น แต่จะมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคําตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  10. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center 02-777-7777 . สาขาที่ไม่ร่วม รายการส่งเสริมการขายมีดังนี้ 1. สาขาพระบรมมหาราชวัง จ. กรุงเทพฯ 2. สาขา จ.ลําปาง 3. สาขา จ.พิษณุโลก 4. สาขา จ.พระนครศรีอยุธยา 5. สาขา จ.ระยอง 6. สาขา จ.นครราชสีมา (อ.สีคิ้ว) 7. สาขา จ.นครราชสีมา (อ.เมือง) 8. สาขา จ.นครราชสีมา (อ.โนนสูง) 9. สาขา จ.อุดรธานี 10. สาขา จ.สกลนคร 11. สาขา จ.สุราษฎร์ธานี 12.สาขา จ.นครศรีธรรมราช 13. สาขา จ.ตรัง 14.สาขา จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่) 15. สาขา จ.สงขลา (อ.เมือง)
อ่านทั้งหมด