Terms and Conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Proxumer

ยินดีต้อนรับสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Proxumer เอกสารนี้มีความสำคัญที่มีผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมาย ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดอื่นๆ ที่อ้างอิงในเอกสารนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน โดยข้อกำหนดนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ Proxumer ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ Proxumer แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

บทนำ

ขอรับสู่เว็บไซต์ Proxumer หรือการแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา ตลอดจนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดูข้อมูลโปรโมชัน สินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ของแบรนด์ในทุกอุตสาหกรรม โดยผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ โปรโมชั่น และบทความต่างๆ เพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้คนอื่นๆ รวมถึงการส่งข้อมูลออกไปให้บุคคลภายนอกผ่าน Facebook Twitter และ LINE ได้ คำว่า “บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ” และ “Proxumer” หมายถึงบริษัท บริษัท โปรซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า "Proxumer") คำว่า “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามายังเว็บไซต์

คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องยอมรับบรรดาข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวใดๆ ทั้งปวงที่ระบุต่อไปนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) การที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ และแสดงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้แล้ว โปรดอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายและข้อจำกัดทางสิทธิดังกล่าวของคุณ ตลอดจนหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับใช้เมื่อเกิดข้อพิพาท หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้จะถือว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้

ในอนาคตบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และคุณเข้าใจและตกลงว่าการที่คุณยังคงเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกวันที่ที่มีการแก้ไขข้อตกลงครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ และการแก้ไขใด ๆ ก็ตามจะมีผลนับตั้งแต่เมื่อมีการประกาศออกไป บริษัทฯ จะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้สมาชิกทราบด้วยการส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลที่บริษัทฯ ได้รับตอนลงทะเบียนหรือด้วยการแจ้งคำบอกกล่าวไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดกลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจทานข้อตกลงที่เป็นฉบับปัจจุบันล่าสุด

กฎระเบียบการใช้งานและการเข้าเป็นสมาชิก

ตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ผ่านช่องทางการสมัครสมาชิกตามที่ทางบริษัทกำหนด เพื่อสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้เต็มที่ โดยตกลงและยอมรับว่า

(1) ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้ส่งเข้าเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์

(2) ผู้ใช้งานมีหน้าที่การปกป้องข้อมูลต่างๆ ของบัญชีตัวเอง และจะดูแลรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อการที่มีผู้อื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานเอง มาใช้บัญชีของตน

(3) ผู้ใช้งานมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ ในส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

(4) ผู้ใช้งานมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้และเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้

บริษัทมิได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าใช้งาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้เว็บไซต์นี้และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ในเว็บไซต์นี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

(5) บัญชีสมาชิกของ Proxumer ตามข้อตกลงนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ Proxumer แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตที่จำกัดเฉพาะการถือบัญชีสมาชิกในนามของตนเท่านั้น โดยบัญชีสมาชิกไม่สามารถถือร่วม โอน แลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นได้ Proxumer ห้ามผู้ใช้งานจำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ หรือให้สิทธิบัญชีสมาชิก Proxumer ของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

(6) ห้ามคัดลอก ส่งต่อ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือกระจายซ้ำเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Proxumer ก่อน ในการขออนุญาต โปรดติดต่อ Proxumer ใน หน้าติดต่อ Proxumer (Contact Us)

(7) บรรดาเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ เพลง เสียง โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก วิดีโอ แผนที่ ไอคอน ซอฟต์แวร์ รหัส หรือสิ่งอื่น ๆ) ตลอดจนสื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงเนื้อหา เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานรับทราบว่า การที่ผู้ใช้งานส่งหรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่า ผู้ใช้งานตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ ผู้ใช้งานขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากบริษัทไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ในกรณีผู้ใช้งานอยู่ในฐานะผู้ดำเนินการแทนธุรกิจ ความถูกต้องของข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของธุรกิจนั้น และผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดำเนินการแทนธุรกิจมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายในการเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งจะไม่กระทำการใดๆ อันบิดเบือนต่อความเป็นจริง

(8) ตลอดระยะเวลาของการใช้งานเว็บไซต์ Proxumer ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามนโยบายของ Proxumer รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของ Proxumer หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Proxumer หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังตกลงจะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

ก. ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลที่สาม ข. ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงไม่รวบรวมข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว ข้อมูลที่บริษัทหรือสมาชิกของเว็บไซต์ร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ค. ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ฆ. เข้าถึง ติดตาม หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยใช้ โรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) สเครปเปอร์ (scraper) หรือโดยระบบอัตโนมัติอื่น ๆ หรือระบบดำเนินการประมวลผลด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ง. ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชัน เฮดเดอร์ส (robot exclusion headers) มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ จ. ดำเนินการใด ๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลหรือเกินสมควร ฉ. ทำลิงก์ที่นำไปสู่หน้าเว็บเพจซึ่งอยู่ภายในเว็บไซต์ (deep-link) ไปยังส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ช. “คัดตัด” (frame) "ทำสำเนา" (mirror) หรือนำซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เข้าไปรวมกับเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน หรือ ซ. พยายามดัดแปลง แปล ปรับ แก้ไข แปลงรหัสกลับ (decompile) แยกองค์ประกอบ (disassemble) หรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ Proxumer ใช้ในเว็บไซต์หรือในบริการต่าง ๆ ฌ. ส่งข้อความใดๆ บนเว็บไซต์ที่แสดงออกถึงหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากบริษัท โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ญ. กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด ฎ. ส่งเนื้อหาที่เป็นการคุกคามต่อสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน เช่น เนื้อหาที่ส่งเสริมการเหยียดผิว การต่อต้านความเห็นต่าง ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะโดยวิธีใด ฏ. ส่งเนื้อหาที่เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือเนื้อหาที่บิดเบือนความเกี่ยวข้องของผู้ใช้งานกับบุคคลหรือองค์กรใด รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับ Proxumer ฐ. ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่ส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ การส่งเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ “spamming” การส่ง “เมล์ขยะ” “จดหมายลูกโซ่” การรณรงค์ทางการเมือง การรับสมัครงาน การโฆษณา การแข่งขัน การขายสินค้าโดยการจับฉลาก หรือการจูงใจ ฑ. ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงชื่อสกุล (นามสกุล) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประกันสังคม และหมายเลขบัตรเครดิต

(9) Proxumer ไม่รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้งานทั้งปวง โดยผู้ใช้งานขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทรับผิดใด ๆ จากความเสียหายดังกล่าว บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากผู้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ด้วย

(10) หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้งานกระทำการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น Proxumer ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือลบบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบถึงเหตุผล ซึ่งถือเป็นสิทธิขาด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก Proxumer

หากผู้ใช้งานมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาไปที่ Contact Us

บริษัท โปรซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1240/16 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

แก้ไขเมื่อ: 1 สิงหาคม 2561