TrueMoney

ติดตาม

3 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62กำลังมีโปรโมชั่น
ส่งข้อความ
กำลังมีโปรโมชั่น

สแกนแหลก แจกกระจาย รับเงินคืนทันที 10.- ที่ TrueMoney

3 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ติดตาม

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0.0

Stars by 0 users

คุณให้โปรโมชั่นนี้กี่ดาว

0
บันทึก

รายละเอียด โปรโมชั่น

ลูกค้าที่มีบัญชี TrueMoney Wallet และได้ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่มีสัญลักษณ์ TruePoint & Pay ครบ 30 บาท ต่อ 1 รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้


สูงสุด 225.-
สูงสุด 225.-

แคมเปญ สแกนแหลก แจกกระจาย จัดกิจกรรมพิเศษลงตลาดดัง

ส่วนลด

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้


  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
  2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินคืน คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
  3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับเงินคืน เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay ที่ได้รับอนุมัติจากทรูมันนี่เท่านั้น ครบ 30 (สามสิบ) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับเงินคืน เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของตน เป็นอัตราดังต่อไปนี้
  4. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนมีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเป็นหมายเลขเดียวกันกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินคืนจากการทำรายการนั้นๆ
  5. ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินคืน จะได้รับเงินคืนโดยทันทีนับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้เงินคืน บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้ และ/หรือการเรียกเงินดังกล่าวคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  6. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินคืน หรือผู้ที่ได้รับเงินคืนภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ (ข) ยกเลิกการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel) หรือ (ค) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำเงินคืนดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ (ง) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ (จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมายบริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิรับเงินคืนดังกล่าว และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนเงินดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชี TrueMoney Wallet โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, มูลค่าเงินคืน และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. เงินคืนภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้เงินคืนใดๆ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240